skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa Chủ đề: Searching xóa Chủ đề: Digital Libraries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual needs and expectations in digital libraries

Wu, Dan ; He, Daqing ; Luo, Bo

The Electronic Library, 06 April 2012, Vol.30(2), pp.182-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211221322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences of science teachers and interactive video retrieval

Albertson, Dan ; Johnston, Melissa P

The Electronic Library, 01 February 2016, Vol.34(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-11-2014-0198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of interaction design in digital libraries on user interactions

Zhang, Xiangmin ; Li, Yuelin ; Liu, Jingjing ; Zhang, Ying

Journal of Documentation, 25 April 2008, Vol.64(3), pp.438-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410810867623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of electronic monographs in the humanities and social sciences

Carol Ann Hughes ; Nancy L. Buchanan

Library Hi Tech, 2001, Vol.19(4), p.368-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; DOI: 10.1108/EUM0000000006541

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilinguality in the digital library

Diekema, Anne R

The Electronic Library, 06 April 2012, Vol.30(2), pp.165-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211221313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A statewide metasearch service using OAI-PMH and Z39.50

Joanne Kaczmarek ; Chew Chiat Naun

Library Hi Tech, 2005, Vol.23(4), p.576-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; DOI: 10.1108/07378830510636355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating citation visualization and exploration methods for supporting academic search tasks

Hoeber, Orland ; Khazaei, Taraneh

Online Information Review, 2015, pp.229-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/OIR-10-2014-0259

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the awareness and ability of medical students in using electronic resources of the integrated digital library portal of Iran

Nemati Anaraki, Leila ; Babalhavaeji, Fahimeh

The Electronic Library, 08 February 2013, Vol.31(1), pp.70-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471311299146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2007  (1)
 3. 2008đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Xiangmin
 2. Babalhavaeji, Fahimeh
 3. Hughes, Carol Ann
 4. He, Daqing
 5. Nemati Anaraki, Leila

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...