skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Chủ đề: Digital Libraries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provide a Model to Determine of Importance the Characteristics of Iranian Digital Libraries User Interface

Yaghoub Norouzi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2012, Vol.27(2), pp.814-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compare the user interface of digital libraries\' websites between the developing and developed countries in content analysis method

Gholam Abbas Mousavi ; Zahra Meidani ; Somayyeh Nadi Ravandi ; Khadijeh Kiani Harchegani

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2017, Vol.32(2), pp.519-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of compatibility between Iranian digital libraries user interface and the elements of Ellis model of information seeking behavior

Yaghoub Norouzi ; Naemeh Sokhanvari

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 October 2014, Vol.29(4), pp.949-978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Norouzi, Y.
  2. Yaghoub Norouzi
  3. Naemeh Sokhanvari
  4. Gholam Abbas Mousavi
  5. Sokhanvari, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...