skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Chủ đề: Diffuse Radiation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the intergalactic medium cause a rapid drop in Lyman alpha emission at z>6?

Mesinger, Andrei ; Aykutalp, Aycin ; Vanzella, Eros ; Pentericci, Laura ; Ferrara, Andrea ; Dijkstra, Mark; Dijkstra, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 24, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu2089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the temperature of the intergalactic medium at z=8.4 with 21-cm observations

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei ; Pober, Jonathan C.

Arxiv ID: 1509.02158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reionization and Beyond: detecting the peaks of the cosmological 21cm signal

Mesinger, Andrei ; Ewall-Wice, Aaron ; Hewitt, Jacqueline

Arxiv ID: 1310.0465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-numeric simulations of helium reionization and the fluctuating radiation background

Dixon, Keri L. ; Furlanetto, Steven R. ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1306.1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution of Lyman-limit absorption systems during and after reionization

Crociani, Daniela ; Mesinger, Andrei ; Moscardini, Lauro ; Furlanetto, Steven

Arxiv ID: 1008.0003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison Of Reionization Models: Radiative Transfer Simulations And Approximate, Semi-Numeric Models

Zahn, Oliver ; Mesinger, Andrei ; Mcquinn, Matthew ; Trac, Hy ; Cen, Renyue ; Hernquist, Lars E.

Arxiv ID: 1003.3455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21cmFAST: A Fast, Semi-Numerical Simulation of the High-Redshift 21-cm Signal

Mesinger, Andrei ; Furlanetto, Steven ; Cen, Renyue

Arxiv ID: 1003.3878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ionizing background at the end of overlap

Furlanetto, Steven ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 0809.4493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mesinger, Andrei
  2. Mesinger, A
  3. Furlanetto, Steven
  4. Furlanetto, S.
  5. Furlanetto, Steven R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...