skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Dicke, Detlev Chr. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foreign Trade in the Present and a New International Economic Order.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Trade in the Present and a New International Economic Order.

Tarullo, Daniel K. ; Dicke, Detlev Chr. ; Petersmann, Ernst-Ulrich

The American Journal of International Law, 01/1991, Vol.85(1), p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2203601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tarullo, Daniel K.
  2. Daniel K. Tarullo
  3. Dicke, Detlev Chr.
  4. Petersmann, Ernst-ulrich

theo chủ đề:

  1. Law
  2. Petersmann, Ernst-ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...