skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Diazotrophs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea

Bao, Lijun ; Cai, Wenyang ; Zhang, Xiaofen ; Liu, Jinhong ; Chen, Hao ; Wei, Yuansong ; Jia, Xiuxiu ; Bai, Zhihui

Microorganisms, 04 November 2019, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-2607 ; PMID: 31689928 Version:1 ; DOI: 10.3390/microorganisms7110525

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Yuansong
  2. Bao, Lijun
  3. Cai, Wenyang
  4. Bai, Zh
  5. Cai, Wy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...