skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Dexa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The association of lean and fat mass with all-cause mortality in older adults: The Cardiovascular Health Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of lean and fat mass with all-cause mortality in older adults: The Cardiovascular Health Study

Spahillari, A. ; Mukamal, K.J. ; Defilippi, C. ; Kizer, J.R. ; Gottdiener, J.S. ; Djoussé, L. ; Lyles, M.F. ; Bartz, T.M. ; Murthy, V.L. ; Shah, R.V.

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 11/2016, Vol.26(11), pp.1039-1047 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09394753 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2016.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spahillari, A
  2. Shah, R.V
  3. Djoussé, L
  4. Murthy, V.L
  5. Kizer, J R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...