skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Poverty xóa Chủ đề: Developing Countries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity

World Bank

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9781464800108 ; ISBN: 1464800103 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0010-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty and Social Exclusion in India

Equity and development

ISBN: 9780821386903 ; E-ISBN: 9780821387337 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8690-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Early Child Development in China : Breaking the Cycle of Poverty and Improving Future Competitiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Child Development in China : Breaking the Cycle of Poverty and Improving Future Competitiveness

Wu, Kin Bing ; Young, Mary Eming ; Cai, Jianhua

Directions in Development

Series ISSN: 2012-0716 ; ISBN: 9780821395646 ; ISBN: 0821395645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information and Communication Technologies for Women's Socio-Economic Empowerment

Melhem, Samia ; Morell, Claudia ; Tandon, Nidhi

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821381335 ; E-ISBN: 9780821381342 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8133-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics

Barrientos, Armando ; Hulme, David

ISBN: 978-0-230-27358-0 ; E-ISBN: 978-0-230-58309-2 ; DOI: 10.1057/978-0-230-58309-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Building Decent Societies : Rethinking the Role of Social Security in Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Decent Societies : Rethinking the Role of Social Security in Development

Townsend, Peter

E-ISBN: 9780230251052 E-ISBN: 0230251056 DOI: 10.1057/9780230251052 ISBN: 9780230235250

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Chronic poverty in Asia causes, consequences, and policies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic poverty in Asia causes, consequences, and policies.

Dowling, John Malcolm

E-ISBN 9812838864 ; E-ISBN 9789812838865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives

Sörensen, Jens Stilhoff, Dr

E-ISBN: 9780230277281 E-ISBN: 0230277284 DOI: 10.1057/9780230277281 ISBN: 9780230577664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a New Poverty Agenda in Asia: Social Policies and Economic Transformation

de Haan, Arjan

ISBN: 9788132105046 ; E-ISBN: 9788132112273 ; DOI: 10.4135/9788132106111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for Institutional, Political, and Social Analysis of Policy Reform

Holland, Jeremy

ISBN: 9780821368909 ; ISBN: 0821368907 ; E-ISBN: 9780821368916 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6890-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Too poor for peace? global poverty, conflict, and security in the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Too poor for peace? global poverty, conflict, and security in the 21st century

Lael Brainard

E-ISBN 0815713754 ; E-ISBN 9780815713753 ; E-ISBN 9780815713760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better a Hundred Friends than a Hundred Rubles?

Kuehnast, Kathleen ; Dudwick, Nora

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821358986 ; ISBN: 0821358987 ; DOI: 10.1596/0-8213-5898-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Poverty traps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty traps

E-ISBN 0691125007 ; E-ISBN 9780691125008 ; E-ISBN 9780691170930 ; E-ISBN 9781400841295

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Reclaiming Social Policy : Globalization, Social Exclusion and New Poverty Reduction Strategies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming Social Policy : Globalization, Social Exclusion and New Poverty Reduction Strategies

de Haan, Arjan, Dr

E-ISBN: 9780230592285 E-ISBN: 0230592287 DOI: 10.1057/9780230592285 ISBN: 9780230007819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Financial inclusion, innovation, and investments biotechnology and capital markets working for the poor.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial inclusion, innovation, and investments biotechnology and capital markets working for the poor.

Christy, Ralph D

E-ISBN 9814329932 ; E-ISBN 9789814329934

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The aid trap hard truths about ending poverty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aid trap hard truths about ending poverty

Hubbard, R. Glenn

E-ISBN 0231145624 ; E-ISBN 9780231145626 ; E-ISBN 9780231519502

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Financial Development, Institutions, Growth and Poverty Reduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Development, Institutions, Growth and Poverty Reduction

Guha-Khasnobis, Basudeb; Mavrotas, George, Dr

E-ISBN: 9780230594029 E-ISBN: 0230594026 DOI: 10.1057/9780230594029 ISBN: 9780230201774

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and Poverty Reduction

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821366295 ; ISBN: 0821366297 ; E-ISBN: 9780821366301 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6629-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Milestones and Turning Points in Development Thinking
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Milestones and Turning Points in Development Thinking

Jolly, Richard

E-ISBN: 9781137271631 E-ISBN: 1137271639 DOI: 10.1057/9781137271631 ISBN: 9780230368330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Season of rains africa in the world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Season of rains africa in the world

Ellis, Stephen

E-ISBN 0226205592 ; E-ISBN 9780226205595 ; E-ISBN 9780226205618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2007  (7)
 3. 2008đến2009  (7)
 4. 2010đến2012  (10)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 世界銀行
 2. Dowling, John Malcolm
 3. Collins, Daryl
 4. Brainard, Lael
 5. Yap, Chin-Fang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...