skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Winckler, Marco xóa Chủ đề: Design Rationale xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Design Process for Exhibiting Design Choices and Trade-Offs in (Potentially) Conflicting User Interface Guidelines

Masip, Llúcia ; Martinie, Célia ; Winckler, Marco ; Palanque, Philippe ; Granollers, Toni ; Oliva, Marta

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7623, pp.53-71 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-34347-6_4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

DREAMER: a design rationale environment for argumentation, modeling and engineering requirements

Martinie, Célia ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco ; Conversy, Stéphane

Proceedings of the 28th ACM International Conference on design of communication, 27 September 2010, pp.73-80

ISBN: 9781450304030 ; ISBN: 1450304036 ; DOI: 10.1145/1878450.1878463

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...