skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Landoni, Monica xóa Chủ đề: Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appearance and functionality of electronic books

Crestani, Fabio ; Landoni, Monica ; Melucci, Massimo

International Journal on Digital Libraries, 2006, Vol.6(2), pp.192-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-5012 ; E-ISSN: 1432-1300 ; DOI: 10.1007/s00799-004-0113-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Visual book to the WEB book: the importance of design

Landoni, M ; Wilson, R ; Gibb, F

The Electronic Library, 01 December 2000, Vol.18(6), pp.407-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470010361169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User-Centred Approach to E-Book Design

Wilson, Ruth ; Landoni, Monica ; Gibb, Forbes

Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Landoni, Monica
  2. Gibb, Forbes
  3. Wilson, R.
  4. Gibb, F.
  5. Landoni, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...