skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Chủ đề: Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graceful degradation of user interfaces as a design method for multiplatform systems

Florins, Murielle ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.140-147

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964469

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splitting rules for graceful degradation of user interfaces

Florins, Murielle ; Simarro, Francisco ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 23 May 2006, pp.59-66

ISBN: 1595933530 ; ISBN: 9781595933539 ; DOI: 10.1145/1133265.1133276

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splitting rules for graceful degradation of user interfaces

Florins, Murielle ; Simarro, Francisco ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.264-266

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111505

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Florins, Murielle
  3. Michotte, B.
  4. Vanderdonckt, J.
  5. Michotte, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...