skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Depressive Disorder, Major xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placebo-controlled trial of agomelatine in the treatment of major depressive disorder

Kennedy, S H ; Emsley, R

European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, February 2006, Vol.16(2), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; PMID: 16249073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder

Lipsman, N. ; Sankar, T. ; Downar, J. ; Kennedy, S. H. ; Lozano, A. M. ; Giacobbe, P.

Canadian Medical Association Journal, 01/07/2014, Vol.186(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.121317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective alteration of personality in response to noradrenergic and serotonergic antidepressant medication in depressed sample: evidence of non-specificity

Bagby, R M ; Levitan, R D ; Kennedy, S H ; Levitt, A J ; Joffe, R T

Psychiatry research, 30 June 1999, Vol.86(3), pp.211-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 10482340 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citalopram--a review of pharmacological and clinical effects

Bezchlibnyk-Butler, K ; Aleksic, I ; Kennedy, S H

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, May 2000, Vol.25(3), pp.241-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 10863884 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of bipolar I disorder and major depressive disorder on workforce function

Mcintyre, R S ; Wilkins, K ; Gilmour, H ; Soczynska, J K ; Konarksi, J Z ; Miranda, A ; Woldeyohannes, H O ; Vagic, D ; Alsuwaidan, M ; Kennedy, S H

Chronic diseases in Canada, 2008, Vol.28(3), pp.84-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1481-8523 ; PMID: 18341762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary randomized double-blind placebo-controlled trial of tryptophan combined with fluoxetine to treat major depressive disorder: antidepressant and hypnotic effects

Levitan, R D ; Shen, J H ; Jindal, R ; Driver, H S ; Kennedy, S H ; Shapiro, C M

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, September 2000, Vol.25(4), pp.337-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 11022398 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of slow-release melatonin in treatment-resistant depression

Dalton, E J ; Rotondi, D ; Levitan, R D ; Kennedy, S H ; Brown, G M

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, January 2000, Vol.25(1), pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 10721684 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S.H.
  2. Kennedy, Sh
  3. Levitan, RD
  4. Levitan, R D
  5. Kennedy, Sidney H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...