skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Stomatologia xóa Chủ đề: Denture, Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribuţii la profilaxia stomatopatiilor protetice prin metalizarea protezelor totale acrilice.
Contributions to the treatment of denture-induced stomatitis through the metallization of complete acrylic dentures

Bordean, I ; Bărescu, L ; Kurjatko, T ; Ursea, D

Stomatologia, 1970, Vol.17(4), pp.233-329

ISSN: 0039-1719 ; PMID: 5271768 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bărescu, L
  2. Kurjatko, T
  3. Bordean, I
  4. Ursea, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...