skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Stomatologia xóa Chủ đề: Dental Alloys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genika gyro apo ta metalla kai ta kramata.
General concepts on metals and alloys

Paizis, G

Stomatologia, 1982, Vol.39(1), pp.375-87

ISSN: 0039-1700 ; PMID: 6960576 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paizis, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...