skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Dendritic Cells xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells

Richardson, Jennifer R ; Armbruster, Nicole S ; Günter, Manina ; Henes, Jörg ; Autenrieth, Stella E

Frontiers in immunology, 2018, Vol.9, pp.2603 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-3224 ; PMID: 30555457 Version:1 ; DOI: 10.3389/fimmu.2018.02603

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSM Peptides From Community-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Impair the Adaptive Immune Response via Modulation of Dendritic Cell Subsets in vivo

Richardson, Jennifer R. ; Armbruster, Nicole S. ; Ga1 ; Biljecki, Michelle ; Klenk, Juliane ; Heumos, Simon ; Autenrieth, Stella E.

Frontiers in Immunology, May 10, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-3224 ; DOI: 10.3389/fimmu.2019.00995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richardson, J.R.
  2. Armbruster, Nicole S
  3. Richardson, Jr
  4. Autenrieth, Se
  5. Armbruster, Ns

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...