skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Chủ đề: Den Skandinaviska Välfärdsmodellen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stefna Norðurlandaráðs í alþjóðamálum 2018-2022

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Níu norrænir hápunktar á árinu 2017: Ársskýrsla Norrænu ráðherranefndarinnar

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISBN: 978-92-893-5532-2 ; ISBN: 978-92-893-5533-9 ; ISBN: 978-92-893-5534-6 ; DOI: 10.6027/ANP2018-745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stefna Norðurlandaráðs í alþjóðamálum 2018-2022

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nordisk Ministerråds Sekretariat (Corporate Author)

US

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Khác  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Tài nguyên văn bản  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...