skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hartung, Hp xóa Chủ đề: Demyelination xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble complement receptor type 1 inhibits experimental autoimmune neuritis in Lewis rats

Jung, Stefan ; Toyka, Klaus V ; Hartung, Hans-Peter

Neuroscience Letters, 1995, Vol.200(3), pp.167-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/0304-3940(95)12115-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective elimination of macrophages by dichlormethylene diphosphonate-containing liposomes suppresses experimental autoimmune neuritis

Jung, Stefan ; Huitinga, Ingeborg ; Schmidt, Beate ; Zielasek, Jürgen ; Dijkstra, Christine D ; Toyka, Klaus V ; Hartung, Hans-Peter

Journal of the Neurological Sciences, 1993, Vol.119(2), pp.195-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; E-ISSN: 1878-5883 ; DOI: 10.1016/0022-510X(93)90134-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of ganglioside administration on experimental autoimmune neuritis induced by peripheral nerve myelin or P 2-specific T cell lines

Zielasek, Jürgen ; Jung, Stefan ; Schmidt, Beate ; Ritter, Gerd ; Hartung, Hans-Peter ; Toyka, Klaus

Journal of Neuroimmunology, 1993, Vol.43(1), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(93)90080-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential expression of chemokines in experimental autoimmune neuritis

Kieseier, Bernd C ; Krivacic, Kim ; Jung, Stefan ; Pischel, Heidrun ; Toyka, Klaus V ; Ransohoff, Richard M ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 2000, Vol.110(1), pp.121-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/S0165-5728(00)00323-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hartung, H.-P.
  2. Hartung, Hans-Peter
  3. Hartung, H P
  4. Jung, S.
  5. Jung, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...