skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Chủ đề: Demonstration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters hold up Mexican and American flags and signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[A line of protesters carry flags and signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters wave Mexican flags and signs outside Dallas City Hall] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters hold up signs outside Dallas City Hall] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Female protester is interviewed while cameraman films children] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Man holding Mexican flag in front of group of protesters] ; [Immigration march, Dallas, Texas, 2006-03-26 ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Ngôn ngữ 

  1. Spanish  (4)
  2. English  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...