skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Democracy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and China: converging responses to globalization

Ferdinand, Peter

International Affairs, July 2007, Vol.83(4), pp.655-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00646.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's response to China's rise: regional engagement, global containment, dangers of collision

Hughes, Christopher W.

International Affairs, July 2009, Vol.85(4), pp.837-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2009.00830.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Structural Idol: An American Federalist Republic?

Parent, Joseph M.

Political Science Quarterly, 2009, Vol.124(3), pp.513-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guatemala in the global system

Chase-Dunn, Christopher

Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Winter 2000, pp.109-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221937 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2000.tb00162.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebuilding Bosnia: A Model to Emulate or to Avoid?

Mcmahon, Patrice C.

Political Science Quarterly, 2004, Vol.119(4), pp.569-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An illusion of omnipotence: U.S. policy toward Guatemala, 1954-1960

Brockett, Charles

Latin American Politics and Society, Spring 2002, Vol.44(1), pp.91-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531426X ; E-ISSN: 15482456 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2002.tb00198.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferdinand, Peter
  2. Mcmahon, PC
  3. Hughes, Christopher W.
  4. McMahon, P.C.
  5. Mcmahon, Patrice C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...