skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Nationalistic Demos and Democracy: East Asian Experiences

Seo, Jungmin

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2016, Vol.2(1), pp.275-XIII [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hopes against Hobbes: On Authoritarianism, Regime Legitimation and Soft Power with a Review of Richard C. Bush’s Hong Kong in the Shadow of China: Living with the Leviathan (2016)

Yeoh, Emile

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Jul/Aug 2017, Vol.3(2), pp.889-987,XIV-XV [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave New World Meets Nineteen Eightyfour in a New Golden Age: On the Passing of Liu Xiaobo, Advent of Big Data, and Resurgence of China as World Power

Yeoh, Emile

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Jul/Aug 2018, Vol.4(2), pp.593-764,XII-XIII [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yeoh, E.K.-K.
  2. Yeoh, Emile
  3. Emile Kok-Kheng Yeoh
  4. Seo, J.
  5. Jungmin Seo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...