skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Chủ đề: Democracy xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whither Democracy, Secularism, and Minority Rights in India?

Basu, Amrita

The Review of Faith & International Affairs, 02 October 2018, Vol.16(4), p.34-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0274 ; E-ISSN: 1931-7743 ; DOI: 10.1080/15570274.2018.1535035

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Critique of the Minority Rights’ Concept

Filip Majetić

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 April 2010, Vol.26(1), pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic

Galbreath, David ; Mcevoy, Joanne

Security Dialogue, June 2012, Vol.43(3), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: 10.1177/0967010612444149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bypassing the Representational Filter?: Minority Rights Policies under Direct Democracy Institutions in the U.S. States

Lewis, Daniel C

State Politics & Policy Quarterly, June 2011, Vol.11(2), pp.198-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-4400 ; E-ISSN: 1946-1607 ; DOI: 10.1177/1532440011406227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnification and nationalisation of religion in the post-Soviet Georgian nation-state building process: a source of discrimination and minority rights violations?

Aydıngün, Ayşegül

The International Journal of Human Rights, 01 December 2013, Vol.17(7-8), p.810-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2013.859136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerant majorities, loyal minorities and ‘ethnic reversals’: constructing minority rights at Versailles 1919 *

Riga, Liliana ; Kennedy, James

Nations and Nationalism, July 2009, Vol.15(3), pp.461-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00382.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage Bans in the U.S. States

Lewis, Daniel C.

Social Science Quarterly, 1 June 2011, Vol.92(2), pp.364-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights: West and East

Kymlicka, Will

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2015, Vol.14(4), pp.4-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Sajoo, Amyn B.

Ethics & Global Politics, 01 January 2014, Vol.7(1), p.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1654-4951 ; E-ISSN: 1654-6369 ; DOI: 10.3402/egp.v7.23351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bundists and minority rights after the Holocaust

Slucki, David

East European Jewish Affairs, 01 December 2013, Vol.43(3), p.282-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1674 ; E-ISSN: 1743-971X ; DOI: 10.1080/13501674.2013.852807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Southern Cameroons and minority rights in Cameroon

Dicklitch, Susan

Journal of Contemporary African Studies, 01 January 2011, Vol.29(1), p.49-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2011.533059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights, democracy and development: The African experience

Appiagyei-Atua, Kwadwo

African Human Rights Law Journal, January 2012, Vol.12(1), pp.69-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-2096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arab Spring and the Challenge of Minority Rights: Will the Arab Revolutions Overcome the Legacy of the Past?

El-Issawi, Fatima

European View, December 2011, Vol.10(2), pp.249-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1781-6858 ; E-ISSN: 1865-5831 ; DOI: 10.1007/s12290-011-0183-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Multiculturalism and EU Enlargement: the Case of Estonia *

Smith, David

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2015, Vol.14(4), pp.79-113 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normative political theory, democratic politics and minority rights

Stojanović, Nenad

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 02 January 2017, Vol.20(1), p.101-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2016.1253168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uncomfortable Balance between a Minority and a People: The Global/Local Disconnect

Menon, Parvathi

International Journal on Minority and Group Rights, August 2017, Vol.24(3), pp.254-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02403003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging Assumptions of the Enlargement Literature: The Impact of the EU on Human and Minority Rights in Macedonia

Koinova, Maria

Europe-Asia Studies, 01 July 2011, Vol.63(5), p.807-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2011.576023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority politics in the Middle East and North Africa: the prospects for transformative change

Kymlicka, Will ; Pföstl, Eva

Ethnic and Racial Studies, 14 November 2015, p.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1061132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and the Preservation of Minority Identity: Fragmentation within the European Human Rights Framework

Berry, Stephanie E

International Journal on Minority and Group Rights, August 2017, Vol.24(3), pp.205-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02403005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yielding to the sons of the soil: Abkhazian democracy and the marginalization of the Armenian vote

Kolstø, Pål ; Blakkisrud, Helge

Ethnic and Racial Studies, 01 December 2013, Vol.36(12), p.2075-2095 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.675079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3.440)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1.103)
 2. 2008đến2009  (1.167)
 3. 2010đến2011  (1.252)
 4. 2012đến2014  (1.892)
 5. Sau 2014  (1.933)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7.002)
 2. Bình xét khoa học  (322)
 3. Sách  (2)
 4. Tin tức  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.216)
 2. German  (40)
 3. Portuguese  (38)
 4. French  (35)
 5. Spanish  (22)
 6. Chinese  (20)
 7. Croatian  (7)
 8. Slavic (Other)  (6)
 9. Czech  (5)
 10. Norwegian  (4)
 11. Turkish  (3)
 12. Lithuanian  (3)
 13. Italian  (2)
 14. Polish  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Ferrara, Alessandro
 3. Somer, Murat
 4. Bellamy, Richard
 5. Fox, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...