skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Axtmann, Roland xóa Chủ đề: Democracy–Textbooks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Democratic Politics: An Introduction

Axtmann, Roland;; Axtmann, Roland

ISBN: 9780761971832 ; E-ISBN: 9781446220962 ; DOI: 10.4135/9781446220962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Axtmann, Roland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...