skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Em Tese xóa Chủ đề: Democracia Participativa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dimensão estratégico-política como possibilidade de ampliação das análises das experiências do Orçamento Participativo

Fernando Mezadri

Em Tese, 01 December 2014, Vol.11(2), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: 10.5007/1806-5023.2014v11n2p1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mezadri, Fernando
  2. Fernando Mezadri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...