skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mallavarapu, Megharaj xóa Chủ đề: Degradation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DDT remediation in contaminated soils: a review of recent studies

Sudharshan, Simi ; Naidu, Ravi ; Mallavarapu, Megharaj ; Bolan, Nanthi

Biodegradation, 2012, Vol.23(6), pp.851-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-9820 ; E-ISSN: 1572-9729 ; DOI: 10.1007/s10532-012-9575-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of ageing on benzo[a]pyrene extractability in contrasting soils

Duan, Luchun ; Naidu, Ravi ; Liu, Yanju ; Palanisami, Thavamani ; Dong, Zhaomin ; Mallavarapu, Megharaj ; Semple, Kirk T

Journal of Hazardous Materials, 15 October 2015, Vol.296, pp.175-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.04.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Seaweeds on Degradation of DDT in Soils

Sudharshan, Simi ; Mallavarapu, Megharaj ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1715-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, Ravi
  2. Naidu, R.
  3. Mallavarapu, M.
  4. Mallavarapu, Megharaj
  5. Sudharshan, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...