skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bodart, François xóa Chủ đề: Decision Tree xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulating knowledge for intelligent automatic interaction objects selection

Vanderdonckt, Jean ; Bodart, François

Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on human factors in computing systems, 01 May 1993, pp.424-429

ISBN: 0897915755 ; ISBN: 9780897915755 ; DOI: 10.1145/169059.169340

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bodart, François
  2. Bodart, Francois
  3. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...