skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2012 xóa Chủ đề: Dcf xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무선 Ad hoc LAN 성능에 스테이션의 이동성이 미치는 영향

이하철(Ha Cheol Lee)

한국통신학회논문지, 2010, Vol.35(6), pp.141-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed point coordination function for IEEE 802.11 wireless ad hoc networks

Alonso-Zárate, J ; Crespo, C ; Skianis, Ch ; Alonso, L ; Verikoukis, Ch

Ad Hoc Networks, 2012, Vol.10(3), pp.536-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8705 ; E-ISSN: 1570-8713 ; DOI: 10.1016/j.adhoc.2011.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power control of control frames in IEEE 802.11 networks

Nie, Jing ; Parr, Gerard ; Mcclean, Sally

AEUE - International Journal of Electronics and Communications, 2011, Vol.65(3), pp.165-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-8411 ; E-ISSN: 1618-0399 ; DOI: 10.1016/j.aeue.2009.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving Airtime Fairness and Maximum Throughput in IEEE 802.11 under Various Transmission Durations

Lee, Hyungho ; Choi, Chong-Ho

IEICE Transactions on Communications, 2011, Vol.E94-B(11), pp.3098-3106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E94.B.3098

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The density based access method: A novel approach to optimizing run-time throughput for IEEE 802.11 DCF access control

Liang, Hao-Ming ; Shieh, Ce-Kuen ; Huang, Tzu-Chi ; Hwang, Wen-Shyang ; Ke, Chih-Heng

Mathematical and Computer Modelling, 2011, Vol.53(3), pp.443-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-7177 ; E-ISSN: 1872-9479 ; DOI: 10.1016/j.mcm.2010.03.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Traffic Control Systems Based on IEEE 802.11 DCF/PCF

Park, Chanwoo ; Lee, Jungwoo

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2012, Vol.E95.A(9), pp.1651-1654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E95.A.1651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance modeling of MPEG‐4 video streaming over IEEE 802.11 using distribution coordination function

Lin, Cheng‐Han ; Chilamkurti, Naveen K. ; Zeadally, Sherali ; Shieh, Ce‐Kuen

Wireless Communications and Mobile Computing, September 2011, Vol.11(9), pp.1312-1322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.938

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( A Generalized Markov Chain Model for IEEE 802.11 Distributed Coordination Function )

Ping Zhong ; ; Jianghong Shi ; ; Yuxiang Zhuang ; ; Huihuang Chen ; ; Xuemin Hong

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2012, Vol.6(2), p.664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Adaptive Learning Scheme for Medium Access with Channel Reservation in Wireless Networks

Misra, Sudip ; Krishna, P. ; Abraham, Kiran

Wireless Personal Communications, 2011, Vol.56(1), pp.55-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-009-9883-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Throughput Model of IEEE 802.11 DCF Considering Multi-Rate

Wu, Fan ; Tang, Bihua ; Liu, Yuan’an ; Zhang, Lijia

Procedia Environmental Sciences, 2011, Vol.11, pp.493-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1878-0296 ; E-ISSN: 1878-0296 ; DOI: 10.1016/j.proenv.2011.12.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11 시스템에서 경쟁 터미널 수 추정기법 성능분석 (칼만필터 vs. H Infinity Filter)

김태진(Taejin Kim) ; 임재찬(Jaechan Lim) ; 홍대형(Daehyoung Hong)

한국통신학회논문지, 2012, Vol.37(11), pp.1001-1011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An SRN Model of the IEEE 802.11 DCF MAC Protocol in Multi-Hop Ad Hoc Networks with Hidden Nodes

Younes, Osama ; Thomas, Nigel

The Computer Journal, 2011, Vol. 54(6), pp.875-893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxr009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generalized Markov Chain Model for IEEE 802.11 Distributed Coordination Function

Ping Zhong ; Jianghong Shi ; Yuxiang Zhuang ; Huihuang Chen ; Xuemin Hong

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), February 2012, Vol.6(2), pp.664-682 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scalable, high-performance grouping DCF for the MAC layer enhancement of 802.11n

K-C. Ting, H-C. Lee, Feipei Lai

Int. J. of Communication Networks and Distributed Systems, 2011, Vol 7 Issue 1/2, pp 101 - 118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-3916 ; E-ISSN: 1754-3924 ; DOI: 10.1504/IJCNDS.2011.040980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
面向输电线路监测的无线网关键技术研究 - Research on the Key Technologies of WLAN in Power Transmission Lines Monitoring
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面向输电线路监测的无线网关键技术研究 - Research on the Key Technologies of WLAN in Power Transmission Lines Monitoring

陈晰 ; 吴帆 ; 范文浩 ; CHEN Xi, WU Fan, FAN Wen-hao

电力系统通信 - Telecommunications for Electric Power System, 2012, Vol.33(03), pp.28-31

ISSN: 1005-7641

Toàn văn sẵn có

16
一种关联SNR的停等DCF优化方案 - An SNR Aware Stop and Wait DCF Optimization Method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种关联SNR的停等DCF优化方案 - An SNR Aware Stop and Wait DCF Optimization Method

李志杰 ; 方旭明 ; LI Zhi-jie, FANG Xu-ming

电子学报 - Acta Electronica Sinica, 2012, Vol.40(07), pp.1333-1338

ISSN: 0372-2112

Toàn văn không sẵn có

17
一种利用信道侦听的IEEE802.11自适应优化算法 - Adaptive Optimization Scheme for IEEE 802.11 Based on Channel Sensing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种利用信道侦听的IEEE802.11自适应优化算法 - Adaptive Optimization Scheme for IEEE 802.11 Based on Channel Sensing

毛建兵 ; 毛玉明 ; 冷甦鹏 ; 白翔 ; MAO Jian-Bing, MAO Yu-Ming, LENG Su-Peng, BAI Xiang

软件学报 - Journal of Software, 2010, Issue 8, pp.1968-1981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9825

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11에서 DCF 성능 향상을 위한 백오프 알고리즘

남재현(Jae-Hyun Nam)

한국정보통신학회논문지, 2011, Vol.15(6), pp.1386-1390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-4772

Toàn văn không sẵn có

19
IEEE802.11MAC层性能分析及改进方案 - Performance analysis and Improvement scheme of IEEE 802.11MAC layer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE802.11MAC层性能分析及改进方案 - Performance analysis and Improvement scheme of IEEE 802.11MAC layer

李洪生 ; 李颖 ; 王维 ; LI Hong-sheng,LI Ying,WANG Wei

计算机安全 - Network & Computer Security, 2010, Issue 3, pp.3-5

ISSN: 1671-0428

Toàn văn không sẵn có

20
Algorithmes incitifs pour le partage de ressources dans les réseaux 802.11 en présence de noeuds égoïstes
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithmes incitifs pour le partage de ressources dans les réseaux 802.11 en présence de noeuds égoïstes

Boyer, Stéphane

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. Korean  (7)
 3. French  (1)
 4. Swedish  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shieh, Ce-Kuen
 2. Ke, Chih-Heng
 3. Tang, Bihua
 4. Alonso, L.
 5. Dong, Linfang

theo chủ đề:

 1. Ieee 802.11
 2. Ieee
 3. Wlan
 4. Engineering
 5. 802.11

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...