skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Bjog-An International Journal Of Obstetrics And Gynaecology xóa Chủ đề: Dating Chart xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, E O ; Ioannou, C ; Conde-Agudelo, A ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, April 2014, Vol.121(5), pp.556-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24387345 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Villar, J.
  2. Ohuma, E O
  3. Ohuma, Eo
  4. Papageorghiou, At
  5. Ioannou, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...