skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Database Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should optional properties be used in conceptual modelling? A theory and three empirical tests

Bodart, Francois ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, Dec 2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patel, Arvind
  2. Bodart, Francois
  3. Ron Weber
  4. Sim, Marc
  5. Arvind Patel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...