skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Data structures (Computer science) xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures, algorithms, and object-oriented programming

Heileman Gregory L.

New York : McGraw-Hill, c1996. - (005.1 HEI 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Genetic programming and data structures : genetic programming + data structures = automatic programming!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic programming and data structures : genetic programming + data structures = automatic programming!

Langdon W. B.

Boston : Kluwer Academic Publishers, c1998. - (QA76.623 .L36 1998) - ISBN0792381351 (alk. paper)

Truy cập trực tuyến

3
Data structures and algorithm analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithm analysis

Weiss Mark Allen.

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1992. - (005.7 WEI 1992) - ISBN0805390529

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Data structures and algorithms : with object-oriented design patterns in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms : with object-oriented design patterns in C++

Preiss Bruno R.

New York : John Wiley Sons, c1999. - (005.1 PRE 1999) - ISBN0471241342 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Objects, abstraction, data structures and design using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, abstraction, data structures and design using Java

Koffman Elliot B.; Wolfgang Paul A. T

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons , 2005 - (005.13 KOF 2005) - ISBN0471467561

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Java structures : data structures in Java for the principled programmer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java structures : data structures in Java for the principled programmer

Bailey Duane A.

Boston, Mau. : McGraw-Hill, c2003. - (005.13 BAI 2003) - ISBN0071121633;ISBN0072399090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Information retrieval : data structures & algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information retrieval : data structures & algorithms

Baeza-Yates R; Frakes William B

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1992. - (005 INF 1992) - ISBN0134638379

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Data structures and algorithms in Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms in Java

Goodrich Michael T.; Tamassia Roberto

New York : John Wiley, c2001. - (005.7 GOO 2001) - ISBN0471383678 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Beginning database design : from novice to professional
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning database design : from novice to professional

Churcher Clare.

New York, NY : Apress ; [2012] - (005.74 CHU 2012) - ISBN9781430242093 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Data modeling : a beginner's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data modeling : a beginner's guide

Oppel Andrew J.

New York: Mc Graw Hill , 2010 - (005.7 OPP 2010) - ISBN9780071623988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Data structures and algorithms in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms in C++

Goodrich Michael T.; Tamassia Roberto; Mount David M

Hoboken, N.J. : Wiley, c2011. - (005.1 GOO 2011) - ISBN9780470383278 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Data insights : new ways to visualize and make sense of data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data insights : new ways to visualize and make sense of data

Whitney Hunter.

Amsterdam : Elsevier, Morgan Kaufman, [2013]; 2013 - (006.312 WHI 2013) - ISBN9780123877932;ISBN0123877938

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...