skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Data Vitalization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

智慧城市研究综述
A literature survey on smart cities

Yin, ChuanTao ; Xiong, Zhang ; Chen, Hui ; Wang, JingYuan ; Cooper, Daven ; David, Bertrand

Science China Information Sciences, 2015, Vol.58(10), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-015-5397-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xiong, Zhang
  2. David, B
  3. Cooper, Daven
  4. Yin, C.T.
  5. Wang, JingYuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...