skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Aggregation for Information Visualization: Overview, Techniques, and Design Guidelines

Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, Vol.16(3), pp.439-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2009.84

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Sedimentation

Huron, Samuel ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel; Huron, Samuel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 December 2013, Vol.19(12), pp.2446-2455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.227

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid-Image Visualization for Large Viewing Environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel; Isenberg, Petra (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2013, Vol.19(12), pp.2346--2355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mélange: Space Folding for Visual Exploration

Elmqvist, Niklas ; Riche, Yann ; Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, Vol.16(3), pp.468-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel; Isenberg, Petra (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, 2009, Vol.29(5), pp.44--57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.78

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...