skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa Tất cả các phiên bản Data Mining And Knowledge Discovery xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Berthold, Michael

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31829-0 ; E-ISBN: 978-3-642-31830-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31830-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. DOAB (OAPEN Foundaton)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...