skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Data Mining xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure Informatics Using Higher-Order Statistics and Efficient Data-Mining Protocols

Kalidindi, Surya ; Niezgoda, Stephen ; Salem, Ayman

JOM, Apr 2011, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining frequent conjunctive queries in relational databases through dependency discovery

Goethals, Bart ; Laurent, Dominique ; Le Page, Wim ; Dieng, Cheikh

Knowledge and Information Systems, Dec 2012, Vol.33(3), pp.655-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; DOI: 10.1007/s10115-012-0526-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph mining for discovering infrastructure patterns in configuration management databases

Anchuri, Pranay ; Zaki, Mohammed ; Barkol, Omer ; Bergman, Ruth ; Felder, Yifat ; Golan, Shahar ; Sityon, Arik

Knowledge and Information Systems, Dec 2012, Vol.33(3), pp.491-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; DOI: 10.1007/s10115-012-0528-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On temporal-constrained sub-trajectory cluster analysis

Pelekis, Nikos ; Tampakis, Panagiotis ; Vodas, Marios ; Doulkeridis, Christos ; Theodoridis, Yannis

Data Mining and Knowledge Discovery, Sep 2017, pp.1294-1330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13845810 ; E-ISSN: 1573756X ; DOI: 10.1007/s10618-017-0503-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Informative Rule Set for Prediction

Li, Jiuyong ; Shen, Hong ; Topor, Rodney

Journal of Intelligent Information Systems, Mar 2004, pp.155-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09259902 ; E-ISSN: 15737675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is it DSS or OLTP: automatically identifying DBMS workloads

Elnaffar, Said ; Martin, Pat ; Schiefer, Berni ; Lightstone, Sam

Journal of Intelligent Information Systems, Jun 2008, Vol.30(3), pp.249-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09259902 ; DOI: 10.1007/s10844-006-0036-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Multiuser Database Buffers Using Data Mining Techniques

Feng, Ling ; Lu, Hongjun

Knowledge and Information Systems, Nov 2004, Vol.6(6), pp.679-709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; DOI: 10.1007/s10115-003-0114-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data mining in manufacturing: a review based on the kind of knowledge

Choudhary, A ; Harding, J ; Tiwari, M

Journal of Intelligent Manufacturing, Oct 2009, Vol.20(5), pp.501-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; DOI: 10.1007/s10845-008-0145-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fast scalable classifier tightly integrated with RDBMS

Liu, Hongyan ; Lu, Hongjun ; Chen, Jian

Journal of Computer Science and Technology, Mar 2002, pp.152-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/BF02962207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient multimedia information mining framework based on deep learning and self-organizing model

Mai, Xiaodong

Multimedia Tools and Applications, Feb 2019, Vol.78(4), pp.4605-4622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-018-6406-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and privacy for multimedia database management systems

Thuraisingham, Bhavani

Multimedia Tools and Applications, Apr 2007, pp.13-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-006-0096-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2006  (2)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lu, Hongjun
 2. Elnaffar, Said
 3. Goethals, Bart
 4. Martin, Pat
 5. Theodoridis, Yannis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...