skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Chủ đề: Data Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calibration of the MACHO Photometry Database

Alcock, C ; Allsman, R. A ; Alves, D. R ; Axelrod, T. S ; Becker, A. C ; Bennett, D. P ; Cook, K. H ; Drake, A. J ; Freeman, K. C ; Geha, M

Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 01 December 1999, Vol.111(766) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6280 ; E-ISSN: 1538-3873 ; DOI: 10.1086/316469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lehner, M.J.
  2. Drake, A. J.
  3. Bennett, D.P.
  4. Pratt, M
  5. Minniti, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...