skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: D63 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fairness in education: The Italian university before and after the reform

Brunori, Paolo ; Peragine, Vito ; Serlenga, Laura

Economics of Education Review, October 2012, Vol.31(5), pp.764-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing inequality and mobility in linear models

Peng, Baochun

Economics Letters, July 2018, Vol.168, pp.155-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1765 ; E-ISSN: 1873-7374 ; DOI: 10.1016/j.econlet.2018.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational inequality and intergenerational mobility in Latin America: A new database

Neidhöfer, Guido ; Serrano, Joaquín ; Gasparini, Leonardo

Journal of Development Economics, September 2018, Vol.134, pp.329-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; E-ISSN: 1872-6089 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2018.05.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van de Gaer, Dirk

Journal of Public Economics, 2011, Vol.95(11), pp.1248-1262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A glimpse through the veil of ignorance: Equality of opportunity and support for redistribution

Krawczyk, Michał

Journal of Public Economics, 2010, Vol.94(1), pp.131-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2009.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An equal-opportunity approach to the allocation of international aid

Llavador, Humberto G ; Roemer, John E

Journal of Development Economics, 2001, Vol.64(1), pp.147-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; E-ISSN: 1872-6089 ; DOI: 10.1016/S0304-3878(00)00128-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity and luck: Definitions and testable conditions, with an application to income in France

Lefranc, Arnaud ; Pistolesi, Nicolas ; Trannoy, Alain

Journal of Public Economics, 2009, Vol.93(11), pp.1189-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2009.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equitable opportunities: an extension

Herrero, Carmen

Economics Letters, 1997, Vol.55(1), pp.91-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1765 ; E-ISSN: 1873-7374 ; DOI: 10.1016/S0165-1765(97)00052-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality of opportunity in the United Kingdom, 1991–2008

Groot, Loek ; van Der Linde, Daan ; Vincent, Charlotte

Journal of Policy Modeling [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-8938 ; E-ISSN: 1873-8060 ; DOI: 10.1016/j.jpolmod.2019.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ranking opportunity profiles on the basis of the common opportunities

Herrero, Carmen ; Iturbe-Ormaetxe, Iñigo ; Nieto, Jorge

Mathematical Social Sciences, 1998, Vol.35(3), pp.273-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-4896 ; E-ISSN: 1879-3118 ; DOI: 10.1016/S0165-4896(98)00003-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến2000  (1)
 3. 2001đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Herrero, Carmen
 2. Herrero, C
 3. Krawczyk, Michał
 4. Peragine, Vito
 5. Trannoy, Alain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...