skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa Tác giả/ người sáng tác: Veselý, Zdeněk xóa Chủ đề: Czech-German Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czech Public diplomacy in relation to Germans public diplomacy
Veřejná diplomacie ČR vůči Německu

Duřtová, Agáta; Veselý, Zdeněk ; Dubský, Zbyněk

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reflection of the Munich Agreement 1938 in the political environment of the FRG
Reflexe mnichovské dohody 1938 v politickém prostředí SRN

Kuchaříková, Nikola; Veselý, Zdeněk ; Dubský, Zbyněk

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...