skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Tác giả/ người sáng tác: Coufoudakis, Van xóa Chủ đề: Cyprus xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Government and Politics of Cyprus (review)

Coufoudakis, Van

Journal of Modern Greek Studies, 2010, Vol.28(1), pp.158-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-1727 ; E-ISSN: 1086-3265

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Republic of Cyprus at Fifty: Challenges and Prospects

Coufoudakis, Van

Mediterranean Quarterly, 2011, Vol.22(2), pp.20-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4552 ; E-ISSN: 1527-1935

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coufoudakis, Van

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...