skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Cyclohexen xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of mesoporous titanosilicate catalysts for cyclohexene epoxidation via statistically guided synthesis

Perera, A. ; Trogadas, P. ; Nigra, M. ; Yu, H. ; Coppens, M.-O.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), pp.7279-7293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2057-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. A. S. Perera
  2. Nigra, MM
  3. Yu, H.
  4. Coppens, Mo
  5. H. Yu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...