skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Information Research xóa Chủ đề: Computer Applications xóa Chủ đề: Culture Sous Abri xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an application program for Field Servers to acquire and leverage production history information in protected horticulture

Hoshi , T. ; Shiozawa , E. ; Shinma , K. ; Takaichi , M. ; Hirafuji , M.

Agricultural Information Research, 2007, Vol.(1), pp.29-36

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoshi , T.
  2. Shiozawa , E.
  3. Shinma , K.
  4. Hirafuji , M.
  5. Takaichi , M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...