skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal Of The Sociology Of Law xóa Chủ đề: Culture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crime and morality: the significance of criminal justice in post – 2 modern culture: Hans Boutellier; Kluwer Academic, Dordrecht, xii+181 pp., $115 hardback

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, 2002, Vol.30(4), pp.307-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595 ; E-ISSN: 1095-9262 ; DOI: 10.1016/S0194-6595(02)00007-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Travers, Max
  2. Travers, M
  3. Boutellier, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...