skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: National Identity xóa Chủ đề: Cultural Identity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifting Frontiers: Historical transformatións of identities in Latin America

Wilson, Richard

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00028-F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racism, culture and black identity in Brazil

Agier, Michel

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(3), pp.245-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00035-F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culturing identities, the state, and national consciousness in late nineteenth-century western Guatemala

Watanabe, John M

Bulletin of Latin American Research, 2000, Vol.19(3), pp.321-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/S0261-3050(00)00005-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Watanabe, John
  2. Watanabe, J
  3. Agier, Michel
  4. Prado Bellei, Sergio
  5. Michel Agier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...