skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa Chủ đề: Cultural History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corina Borș, Protejarea patrimoniului arheologic din Romвnia. Despre situri și monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ оn context european, Cluj-Napoca: Editura MEGA, 2014

Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(1), pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

2
Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010)
Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010)

Agachi, Alexei; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Istorii și Documente Necunoscute

ISBN: 9789975511438 ; ISBN: 9975511430

Toàn văn sẵn có

3
Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România
Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România

Oberländer-Târnoveanu, Irina ; Teodor, Eugen S ; Ciută, Marius Mihai ; Musteaţă, Sergiu ; Cozma, Elena Loredana ; Popa, Alexandru ; Josanu, Vitalie ; Marian, Carmen ; Gheorghiu, Dragoş ; Ștefan, Livia ; Ciobanu, Octavian ; Jaroszek, Katarzyna ; Dascălu, Dan ; Ciobanu, Cristina ; Dobre, Laurențiu Marin; Musteaţă, Sergiu (Editor)

ISBN: 9789975618434 ; ISBN: 997561843X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteaţă, Sergiu
  2. Marian, Carmen
  3. Ciută, Marius Mihai
  4. Jaroszek, Katarzyna
  5. Popa, Alexandru

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...