skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 495  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Cultural Diplomacy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heritage diplomacy

Winter, Tim

International Journal of Heritage Studies, 13 May 2015, p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-7258 ; E-ISSN: 1470-3610 ; DOI: 10.1080/13527258.2015.1041412

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations

Pajtinka, Erik

Political Sciences / Politické vedy, 2014, Issue 4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2741

Toàn văn sẵn có

3
Power and Culture. Japan’s Cultural Diplomacy in the United States, 1934–1940
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Culture. Japan’s Cultural Diplomacy in the United States, 1934–1940

Gripentrog, John

Pacific Historical Review November 2015, Vol.84(4), pp.478-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: 10.1525/phr.2015.84.4.478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Museum Diplomacy: The Singapore–France Cultural Collaboration in Perspective

Cai, Yunci

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2013, Vol.26(2), pp.127-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-012-9122-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy

Hwajung Kim

The Korean Journal of International Studies, 2017, Vol.15(2), pp.293-326

ISSN: 2233-470X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: India does it differently

Isar, Yudhishthir Raj

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.705-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1343310

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: beyond the national interest?

Ang, Ien ; Isar, Yudhishthir Raj ; Mar, Phillip

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.365-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042474

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European cultural diplomacy: diaspora relations with Kazakhstan

Collins, Neil ; Bekenova, Kristina

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.732-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1343309

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heritage Diplomacy: Entangled Materialities of International Relations

Future Anterior, 2016, Vol.13(1), pp.16-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-9715 ; E-ISSN: 1934-6026

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preservation in a World of Diplomacy

Future Anterior, 2016, Vol.13(1), pp.iii-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-9715 ; E-ISSN: 1934-6026

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF CULTURAL DIPLOMACY IN CONTEMPORARY CRISES AND CONFLICT RECONCILIATION

Stoica, Alina ; Pantea, Dana

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Studia Europaea, 2014, Vol.59(1), pp.219-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-9563 ; E-ISSN: 2065-9563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Dance Returns to American Cultural Diplomacy: The U.S. State Department's 2003 Dance Residency Program and Its After Effects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dance Returns to American Cultural Diplomacy: The U.S. State Department's 2003 Dance Residency Program and Its After Effects

Clare Croft

Dance Research Journal, 1 April 2013, Vol.45(1), pp.23-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01497677 ; E-ISSN: 1940509X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise and fall of Mexico's international image: Stereotypical identities, media strategies and diplomacy dilemmas

César Villanueva Rivas

Place Branding and Public Diplomacy, 2011, Vol.7(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2011.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Practices of Public Diplomacy Policies in Educational Field and Turkey's Potential for Cultural Diplomacy

Özkan, Abdullah

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 20 February 2015, Vol.176, pp.35-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.441

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with instrumentalism: the academic commitment to cultural diplomacy

Carter, David

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.478-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042470

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations

Pajtinka, Erik

Politické vedy, 2014, Issue 4, pp.95-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2741 ; E-ISSN: 1338-5623

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: Should South Africa give it a try?

Georghiou, Costa A.

South African Journal of International Affairs, 02 October 2015, Vol.22(4), p.497-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0461 ; E-ISSN: 1938-0275 ; DOI: 10.1080/10220461.2015.1126197

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Symbolic Value of Expertise in International Heritage Diplomacy

Future Anterior, 2016, Vol.13(1), pp.82-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-9715 ; E-ISSN: 1934-6026

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary cultural diplomacy in South Korea: explicit and implicit approaches

Kang, Hyungseok

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.433-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042473

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New perspectives on instrumentalism: an empirical study of cultural diplomacy

Nisbett, Melissa

International Journal of Cultural Policy, 01 November 2013, Vol.19(5), p.557-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2012.704628

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 495  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (237)
 2. Toàn văn trực tuyến (256)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2005  (9)
 3. 2006đến2009  (34)
 4. 2010đến2014  (158)
 5. Sau 2014  (256)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (299)
 2. French  (29)
 3. Czech  (26)
 4. Korean  (23)
 5. Spanish  (20)
 6. Portuguese  (13)
 7. Polish  (5)
 8. Slovak  (4)
 9. Romanian  (4)
 10. Chinese  (4)
 11. German  (4)
 12. Japanese  (3)
 13. Turkish  (3)
 14. Lithuanian  (2)
 15. Russian  (2)
 16. Norwegian (Nynorsk)  (2)
 17. Norwegian  (1)
 18. Italian  (1)
 19. Bokmål, Norwegian  (1)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peterková, Jana
 2. Trávníčková, Zuzana
 3. Dumont, Juliette
 4. Winter, Tim
 5. Hartig, Falk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...