skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cscw xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing Knowledge and Expertise: The CSCW View of Knowledge Management

Ackerman, Mark ; Dachtera, Juri ; Pipek, Volkmar ; Wulf, Volker

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 2013, Vol.22(4), pp.531-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9724 ; E-ISSN: 1573-7551 ; DOI: 10.1007/s10606-013-9192-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

QuME: a mechanism to support expertise finding in online help-seeking communities

Zhang, Jun ; Ackerman, Mark ; Adamic, Lada ; Nam, Kevin

Proceedings of the 20th annual ACM symposium on user interface software and technology, 07 October 2007, pp.111-114

ISBN: 9781595936790 ; ISBN: 1595936793 ; DOI: 10.1145/1294211.1294230

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for experts in the enterprise: combining text and social network analysis

Ehrlich, Kate ; Lin, Ching-Yung ; Griffiths-Fisher, Vicky

Proceedings of the 2007 international ACM conference on supporting group work, 04 November 2007, pp.117-126

ISBN: 9781595938459 ; ISBN: 1595938451 ; DOI: 10.1145/1316624.1316642

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating expertise recommendations

Mcdonald, David

Proceedings of the 2001 International ACM SIGGROUP Conference on supporting group work, 30 September 2001, pp.214-223

ISBN: 1581132948 ; ISBN: 9781581132946 ; DOI: 10.1145/500286.500319

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for expertise in social networks: a simulation of potential strategies

Zhang, Jun ; Ackerman, Mark

Proceedings of the 2005 international ACM SIGGROUP conference on supporting group work, 06 November 2005, pp.71-80

ISBN: 1595932232 ; ISBN: 9781595932235 ; DOI: 10.1145/1099203.1099214

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expertise recommender: a flexible recommendation system and architecture

Mcdonald, David ; Ackerman, Mark

Proceedings of the 2000 ACM conference on computer supported cooperative work, 01 December 2000, pp.231-240

ISBN: 1581132220 ; ISBN: 9781581132229 ; DOI: 10.1145/358916.358994

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just talk to me: a field study of expertise location

Mcdonald, David ; Ackerman, Mark

Proceedings of the 1998 ACM conference on computer supported cooperative work, 01 November 1998, pp.315-324

ISBN: 1581130090 ; ISBN: 9781581130096 ; DOI: 10.1145/289444.289506

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2004  (1)
 4. 2005đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ackerman, Mark
 2. Mcdonald, David
 3. Ackerman, M.S.
 4. Zhang, Jun
 5. Zhang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...