skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Crystal Structure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Pb-based Superconductor with the 1222 Structure in the (Pb 0.75 P 0.25 )Sr 2 (Eu 1.9− x Ce x Sr 0.1 )Cu 2 O z System

Sasakura, H. ; Akagi, Y. ; Tanaka, M. ; Tsukui, S. ; Adachi, M.

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2011, Vol.24(5), pp.1623-1626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1939 ; E-ISSN: 1557-1947 ; DOI: 10.1007/s10948-010-1068-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Polarised Raman spectroscopy for the study of molecular orientation distributions in polymers

Tanaka, M. ; Young, R.

Journal of Materials Science, 2006, Vol.41(3), pp.963-991 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-6595-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electron tomography of dislocation structures

Liu, G.S ; House, S.D ; Kacher, J ; Tanaka, M ; Higashida, K ; Robertson, I.M

Materials Characterization, January 2014, Vol.87, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-5803 ; E-ISSN: 1873-4189 ; DOI: 10.1016/j.matchar.2013.09.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of iron nano-dot arrays by electron beam-induced deposition using an ultrahigh vacuum transmission electron microscope

Tanaka, M ; Shimojo, M ; Takeguchi, M ; Mitsuishi, K ; Furuya, K

Journal of Crystal Growth, 2005, Vol.275(1), pp.e2361-e2366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0248 ; E-ISSN: 1873-5002 ; DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.11.337

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and magnetic properties of epitaxial MnAs/NiAs/MnAs heterostructures grown on exact GaAs(1 1 1)B substrates

Nakane, R ; Kondo, J ; Yuan, M.W ; Sugahara, S ; Tanaka, M

Journal of Crystal Growth, 2005, Vol.278(1), pp.649-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0248 ; E-ISSN: 1873-5002 ; DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.12.180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 795289: Experimental Crystal Structure Determination

Kanada, J. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccvpkhk ; Related DOI: 10.1002/adsc.201000758

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 795290: Experimental Crystal Structure Determination

Kanada, J. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccvpkjl ; Related DOI: 10.1002/adsc.201000758

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 795291: Experimental Crystal Structure Determination

Kanada, J. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccvpkkm ; Related DOI: 10.1002/adsc.201000758

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 847453: Experimental Crystal Structure Determination

Kashiwabara, T. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccxfv6c ; Related DOI: 10.1021/om101079e

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 847454: Experimental Crystal Structure Determination

Kashiwabara, T. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccxfv7d ; Related DOI: 10.1021/om101079e

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuning of nonlinear optical and ferroelectric properties via the cationic composition of Ca9.5–1.5xBixCd(VO4)7 solid solutions

Dorbakov, N.G ; Baryshnikova, O.V ; Morozov, V.A ; Belik, A.A ; Katsuya, Y ; Tanaka, M ; Stefanovich, S.Yu ; Lazoryak, B.I

Materials & Design, 15 February 2017, Vol.116, pp.515-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-1275 ; E-ISSN: 1873-4197 ; DOI: 10.1016/j.matdes.2016.11.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 863310: Experimental Crystal Structure Determination

Hoshi, N. ; Kashiwabara, T. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccxzbqx ; Related DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.02.035

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 863311: Experimental Crystal Structure Determination

Hoshi, N. ; Kashiwabara, T. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccxzbry ; Related DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.02.035

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of cation doping on ionic conductivity and crystal structure of oxyapatite-type lanthanum silicates

Funahashi, T ; Mineshige, A ; Yoshioka, H ; Kobayashi, K ; Matsushita, Y ; Katsuya, Y ; Tanaka, M ; Sakata, O ; Yazawa, T

Solid State Ionics, June 2016, Vol.289, pp.106-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2738 ; E-ISSN: 1872-7689 ; DOI: 10.1016/j.ssi.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 260662: Experimental Crystal Structure Determination

Tanaka, K. ; Tanaka, M. ; Suemune, H.

DOI: 10.5517/cc8r7gp ; Related DOI: 10.1016/j.tetlet.2005.07.004

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 260663: Experimental Crystal Structure Determination

Tanaka, K. ; Tanaka, M. ; Suemune, H.

DOI: 10.5517/cc8r7hq ; Related DOI: 10.1016/j.tetlet.2005.07.004

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 260664: Experimental Crystal Structure Determination

Tanaka, K. ; Tanaka, M. ; Suemune, H.

DOI: 10.5517/cc8r7jr ; Related DOI: 10.1016/j.tetlet.2005.07.004

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 790053: Experimental Crystal Structure Determination

Kashiwabara, T. ; Fuse, K. ; Muramatsu, T. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccvj3l1 ; Related DOI: 10.1021/jo902088p

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 790054: Experimental Crystal Structure Determination

Kashiwabara, T. ; Fuse, K. ; Muramatsu, T. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccvj3m2 ; Related DOI: 10.1021/jo902088p

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 876980: Experimental Crystal Structure Determination

Sanji, T. ; Naito, K. ; Kashiwabara, T. ; Tanaka, M.

DOI: 10.5517/ccyfkpl ; Related DOI: 10.1002/hc.21044

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (8)
 2. 1997đến2000  (13)
 3. 2001đến2004  (66)
 4. 2005đến2009  (106)
 5. Sau 2009  (78)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tanaka, M
 2. Kurihara, M.
 3. Doi, M.
 4. Suemune, H.
 5. Demizu, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...