skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Distributed User Interfaces xóa Chủ đề: Cross-Device Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and tools for cross-device user interfaces

Nebeling, Michael ; Paternò, Fabio ; Maurer, Frank ; Nichols, Jeffrey

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.300-301

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2777463

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CustomConsole: A Framework for Supporting Cross-device Videogames

Marzo, Asier

Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.1952-1958

ISBN: 9781450340823 ; ISBN: 1450340822 ; DOI: 10.1145/2851581.2892374

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

XDBrowser 2.0: Semi-Automatic Generation of Cross-Device Interfaces

Nebeling, Michael

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.4574-4584

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025547

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nebeling, Michael
  2. Nebeling, M.
  3. Maurer, Frank
  4. Marzo, A.
  5. Nichols, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...