skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Acta Sociologica xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa Chủ đề: Crisis xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opportunity beliefs and class differences in subjective status injustice during the Great Recession in Iceland

Oddsson, Guðmundur ; Bernburg, Jón Gunnar

Acta Sociologica, August 2018, Vol.61(3), pp.283-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699317718253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bernburg, Jg
  2. Bernburg, Jón Gunnar
  3. Bernburg, J.G.
  4. Oddsson, G.
  5. Oddsson, Guðmundur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...