skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ergonomics xóa Chủ đề: Cricothyroidotomy Simulator xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hierarchical task analysis of cricothyroidotomy procedure for a virtual airway skills trainer simulator

Demirel, Doga ; Butler, Kathryn L ; Halic, Tansel ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Spindler, David ; Cao, Caroline ; Petrusa, Emil ; Molina, Marcos ; Jones, Daniel B ; De, Suvranu ; Demoya, Marc A

The American Journal of Surgery, September 2016, Vol.212(3), pp.475-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; E-ISSN: 1879-1883 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2015.08.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Molina, Marcos
  2. Sankaranarayanan, Ganesh
  3. Demoya, Marc
  4. Sankaranarayanan, G
  5. De, Suvranu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...