skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: 2012đến2014 xóa Chủ đề: Court, Pieter de la, 1618?-1685 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age

Weststeijn, Arthur

ISBN: 9789004221390 ; ISBN: 9789004221406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Brill Online  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. DOAB (OAPEN Foundaton)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...