skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa Chủ đề: Counting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KAPAZITIVEN BILDERFASSUNG

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KAPAZITIVEN BILDERFASSUNG
PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACQUISITION D'IMAGES PAR VOIE CAPACITIVE
METHOD AND DEVICE FOR CAPACITIVELY ACQUIRING IMAGES

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for capacitive image acquisition

Jung Stefan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for capacitive image acquisition

Jung Stefan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KAPAZITIVEN BILDERFASSUNG
PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACQUISITION D'IMAGES PAR VOIE CAPACITIVE
METHOD AND DEVICE FOR CAPACITIVELY ACQUIRING IMAGES

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KAPAZITIVEN BILDERFASSUNG
PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACQUISITION D'IMAGES PAR VOIE CAPACITIVE
METHOD AND DEVICE FOR CAPACITIVELY ACQUIRING IMAGES

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Bilderkennung und Verwendung bei Fingerabdrücken
Determination and coding method for labelled points in flat arrangement of pixels

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Bilderkennung und Verwendung bei Fingerabdrücken

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung zur kapazitiven Bilderfassung

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung zur Bilderfassung

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENTES ETIKETT
ETIQUETTE INTELLIGENTE
INTELLIGENT LABEL

Jung, Stefan ; Lauterbach, Christl

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bag

Jung Stefan ; Lauterbach Christl

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TASCHE

Jung, Stefan ; Lauterbach, Christl

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TASCHE
SACOCHE
BAG

Jung, Stefan ; Lauterbach, Christl

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart label

Jung Stefan ; Lauterbach Christl

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENTES ETIKETT
ETIQUETTE INTELLIGENTE
INTELLIGENT LABEL

Jung, Stefan ; Lauterbach, Christl

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual display arrangement and method for ascertaining the local position of a visual display unit within a visual display arrangement having a multiplicity of visual display units

Hofmann Franz ; Jung Stefan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TASCHE
SACOCHE
BAG

Jung, Stefan ; Lauterbach, Christl

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zum Bearbeiten eines Fingerabdruck-Bildes und Fingerabdruck-Sensor

Lorch, Henning ; Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jung, Stefan
  2. Lauterbach, Christl
  3. Jung Stefan
  4. Stoehr, Annelie
  5. Weber, Werner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...