skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Chủ đề: Counting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive analysis-oriented Chinese event representation method

He Chenglong ; Xu Lin ; Ge Weiyi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR AFFILIATING INSURANCE OF FOREIGNER

CHA, Jae Kwang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAFE OF TOUR GUIDER

Son, KI Jeong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHATTING SERVICE METHOD FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGE

Ahn, Sang Beom

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KANA (JAPANESE SYLLABARY) TO KANJI (CHINESE CHARACTER) CONVERSION PROCESSING SYSTEM

Hayashi Hirokawa ; Yamauchi Yoshitoshi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATION SYSTEM

Houji Shigeru

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. CHA, Jae Kwang
  2. Houji Shigeru
  3. Xu Lin
  4. Ge Weiyi
  5. Yamauchi Yoshitoshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...